Skip to content

മലയാള – 100 Top Malayalam baby girl names with meanings [updated 2021]

malayalam baby girl names

You must be overjoyed due to Grand entry of the princess as a family member. Now it’s time to give her Malayalam baby names (മലയാള പെൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ) as a token of love and affection towards her. Kerala Hindu baby girl names Malayalam ( Baby girl names Hindu modern Kerala ) are given in following list. Let’s explore variety names for baby girl Hindu Malayalam!

Malayalam baby names Meaning of Malayalam baby girl names Malayalam names Meaning of baby names Malayalam
Aanandita Forever happy, Pleased അഅനംദിത സന്തോഷം, എന്നേക്കും സന്തോഷം
Abhitha Brave, Full Moon Night അഭിഥ ധൈര്യമുള്ള, പൂർണചന്ദ്രൻ രാത്രി
Advaiga Heavenly, Divine അദ്വൈഗ ഹെവൻലി, ഡിവൈൻ
Advika The Earth, Unique അദ്വിക ഭൂമി, തനതായ
Agamya Knowledge, Philosophy അഗമ്യ അറിവ്, തത്ത്വശാസ്ത്രം
Aisvarya Riches, Assets, Goddess Laxmi ഐശ്വര്യ സമ്പത്തും, ആസ്തികൾ, ദേവി ലക്ഷ്മി
Ajisa Powerful baby girl names Malayalam Hindu അജിസ ശക്തമായ
Aksa Gift of God അക്സ ദൈവത്തിന്റെ സമ്മാനം
Aksata Holy offering rice അക്ഷത വിശുദ്ധ വഴിപാടു അരി
Alaknanda A River name in Malayalam അളകനന്ദ ഒരു നദി
Aleaki Glow, Light അലൊകി ഗ്ലോ, പ്രകാശ
Ambuda Malayalam girl names for cloud അംബുദ മേഘം
Amidi Infinite, Endless അമിദി അനന്തമായ, അനന്തമായ
Amritkala Nectarine craft അമ്രിത്കല നെച്തരിനെ കരകൗശല
Amshitha Lord of Goddess അമ്ശിഥ ദേവിയുടെ രക്ഷിതാവ്
Anagi Precious Malayalam names for baby girl അനഗി പ്രെഷ്യസ്
Anamika Without Name അനാമിക പേര് ഇല്ലാതെ
Aniha Indifferent അനിഹ നിസ്സംഗത
Aniya Creative, Gracious അനിയ ക്രിയേറ്റീവ് ഏറെ
Ansika Portion of Body അംശിക ബോഡി ഓഫ് ഖണ്ഡിക
Anu Atom, A piece അനു ആറ്റം, ഒരു കഷണം
Anupriya Sweetheart, Beloved അനുപ്രിയ ദാസിനെ, പ്രിയനേ
Apinaya Acting അപിനയ അഭിനയം
Arundathi Loyalty, Faithfulness അരുംദഥി ലോയൽറ്റി, വിശ്വസ്തത
Ashakiran Ray of desire അശകിരന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം റേ
Asika Having no sadness അഷിക യാതൊരു ദുഃഖം പ്രശ്നമുണ്ടോ
Asin Pretty, Beautiful അസിന പ്രിയ ബഡ്ഡി
Asna Dear buddy അശ്ന അതിമനോഹരം
Atheena Friend of God അഥെഎന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ
Atmaja Daughter അത്മജ മകള്
Avishna Flower of God Vishnu അവിശ്ന ദൈവം വിഷ്ണുവിന്റെ ഫ്ലവർ
Balya Childhood Kerala girls name ബല്യ കുട്ടിക്കാലം
Bhumika The Earth ഭൂമിക ഭൂമി
Cheeru Love, Small Malayalam names for girls ഛെഎരു സ്നേഹം, സ്മോൾ
Chhavi Reputation, Image ഛ്ഹവി മതിപ്പ്, ചിത്രം
Dayamayi Sympathizer, Supporter ദയമയി അനുഭാവി, പിന്തുണക്കാരൻ
Devansi Section of God ദേവൻഷി ദൈവത്തിന്റെ വിഭാഗം
Dhvani Sound, Music ധ്വനി സൗണ്ട്, സംഗീതം
Dwithi Malayalam baby girl names for Second child ദ്വിഥി സെക്കന്റ്
Ekani Lonely, Alone, Only capable എകനി ഒറ്റപ്പെട്ട, ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം ശേഷിയുള്ള
Ekta Unity, Union ഏക്ത യൂണിറ്റി, യൂണിയൻ
Esa Esa name meaning in malayalam is hope ഏഷാ ഡിസയർ, ഹോപ്
Harsa Joy, Delight ഹർഷ ആഹ്ലാദം,
Harsika Continuous Smiling, Joyful, Happiness ഹര്ശിക തുടർച്ചയായ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന, സന്തോഷമുള്ള, സന്തോഷം
Idika Kerala girl baby names for soil ഇദിക മണ്ണ്
Iksita Evident, Clear ഇക്ശിത വ്യക്തമായ, മായ്ക്കുക
Ikya Unity, One Malayalam girl ഇക്യ യൂണിറ്റി, ഒരു
Indukanta Moon’s wife, dark ഇംദുകംത ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ, ഇരുണ്ട
Indumati Fully circular Moon ഇംദുമതി പൂർണ്ണമായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചന്ദ്രൻ
Isana Rich, Prosperous, Goddess Durga ഇശന റിച്ച്, പ്രോസ്പറസ് ദേവി ദുർഗ
Isani Goddess Parvati ഇശനി പാർവ്വതിയെ
Isha who defends, Goddess Durga ഇഷ ആർ സംസ്ഥാപിക്കുന്ന ദേവി ദുർഗ
Janaki Goddess Sita Hindu girl names Malayalam ജാനകി ദേവി സീത
Laikha Fortunate, Written post ലൈഖ കത്തിന്, രചന പോസ്റ്റ്
Leethu Lovely Malayalam names for baby girl ലെഎഥു അതാകര്ഷകമായ
Manka Wish by Children മന്ക കുട്ടികൾ താൽപ്പര്യപ്പെടുക
Mavya with special character മാവ്യ പ്രത്യേക പ്രതീകത്തോടെ
Mina Precious stone, Fish മീന രത്നം, ഫിഷ്
Mukunda valuable gem, Freedom presentor മുകുംദ വിലയേറിയ, ഫ്രീഡം പ്രെസെംതൊര്
Nainika Traditional Malayalam names for baby girl eyes നൈനിക ഐ വിദ്യാർത്ഥി
Namrata Humble, Nice നമ്രത താഴ്ത്തി നൈസ്
Navami Ninth, Goddess Durga’s ritual നവമി ഒൻപതാം ദേവി ദുർഗ ന്റെ ആചാരപരമായ
Naveda Happy Things, Massager of Good News നവെദ ഹാപ്പി കാര്യങ്ങൾ, സുവിശേഷത്തിന്റെ മഷഗെര്
Navita New, Current Malayalam names നവിത പുതിയ, നിലവിലെ
Nilaksi One with Blue eyes നിലക്ശി നീലക്കണ്ണുകളുള്ള ഒരു
Nindusha Abode of God Siva നിംദുശ ദൈവം ശിവ ഭവനത്തിൽ
Niya Friend, New Achievement നിയ സ്നേഹിതാ, പുതിയ നേട്ടം
Ojaswini Splendid, Full of Brightness ഒജസ്വിനി പാരമ്പര്യവും, തെളിച്ചം മുഴുവൻ
Omkaresvari Parvati Goddess ഒമ്കരെശ്വരി പാർവതി ദേവി
Phulmala Malayalam baby names for Garlands ഫുല്മല ഗാർലൻഡ്
Prasila Ancient, older variety names in Malayalam പ്രസില പുരാതന പഴയ
Ranika Sweet, Gorgeous രനിക മധുരമുള്ള, ശുഭ്രവസ്ത്രം
Ransi Smart, Bright രംസി സ്മാർട്ട്, ബ്രൈറ്റ്
Rhithika Symbol of wealth ര്ഹിഥിക സമ്പത്തിന്റെ ചിഹ്നം
Sabari God Rama’s Devotee, Patient സബാരി ദൈവം രാമന്റെ ദാസൻ, രോഗി
Sanjusha Win, Victory സന്ജുശ വിൻ, വിക്ടറി
Sanooja Happy, Glad സനൂജ ഹാപ്പി, സന്തോഷവാർത്ത
Sharuna who gives Shelter ശരുന ആർ ഷെൽട്ടർ നൽകുന്നു
Sheji Attractive, Lovely ശെജി ആകർഷകമായ, ലൗലി
Sivanjali Offered to God Shiv ശിവന്ജലി ദൈവം ശിവ് ഓഫർ
Sivantika Lord Shiv’s Princess ശിവംതിക കർത്താവായ ശിവ് രാജകുമാരി
Sreejini Creator, A Goddess സ്രെഎജിനി സ്രഷ്ടാവും ഒരു ദേവത
Srijila Water of River  സ്രിജില നദിയിലെ വെള്ളം
Srita Goddess Laxmi baby names in Malayalam language സ്രിത ദേവി ലക്ഷ്മി
Sriya Wealth, Lakshmi Goddess  ശ്രീയ വെൽത്ത്, ലക്ഷ്മി ദേവി
Sveta Fair like Milk സ്വെത പാൽ പോലെ മേള
Tejini Brilliant തെജിനി ബുദ്ധിമാനും, ബുദ്ധിമാനും
Thajina Charming Malayalam baby girl names ഥജിന വശമായ
Udaya Sunrise, Dawn ഉദയാ സൂര്യോദയം, ഡോൺ
Umang Enthusiasm, Spirit ഉമന്ഗ് ആവേശം, ആത്മാവു
Vaidehi Goddess Seeta വൈദെഹി ദേവി സീത
Vamika Durga Goddess  വമിക ദുർഗ ദേവി
Vamika Brave, Fearless വമിക ധൈര്യമുള്ള, ഭയമില്ലാത്ത
Vandana Pray, Giving Respect വന്ദന പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ ബഹുമാനം നൽകൽ
Varsa Year, Shower വർഷ വർഷം, ഷവര്
Vimmya Pure, Wonder Kerala baby girl names വിംമ്യ ശുദ്ധമായ, വണ്ടർ
Vina A Musical Instrument വീണ ഒരു സംഗീത ഉപകരണം
Vini Goddess Rukmani  വിനി ദേവി രുക്മനി
Vipitha sweet, lovely വിപിഥ മധുരവും വിടർന്ന
Vismaya Surprise, Wonder വിസ്മയ അതിശയം, വണ്ടർ

People also read Girls Names related to:

Trending- 100 Latest baby girl names                                                                                                

Traditional- 100 Vedic traditional names for girl                                                                                                                                                                                                     

संस्कृत- 100 Cute baby girl names in Sanskrit                                                                                                 

Royal- 100 Indian royal names for baby princess                                                                                                          

Nature- 100 Cute names related to nature of a baby girl                                                                                                               

River- 50 Sacred Names of Indian rivers for baby girl                                                                                                           

Body parts- 50 Baby girls body parts name in Hindi                                                                                                  

Flower- 50 Cute Indian flower names for girls

Bird- 50 bird baby name for Cute Indian Girl                                                                                                              

Music- 50 Classic Indian names related to music for girls            

Goddess- 200 Holy Hindu Goddess names to a baby girl                                                                                              

 Everyone around us gives advice for baby Malayalam names. Due to overloaded data of Malayalam baby girl names, jumbling starts. Malayalam is a prominent language of Kerala state in South India and it has variety names in Malayalam. we offer curated list of baby names Malayalam so that your searching task related to Kerala girl names may reduce.

error: Content is protected !!
Exit mobile version